Drukowanie w Gentoo

Spis treści:

1. Gentoo i drukarki

Wybór właściwych narzędzi

Linux doskonale radzi sobie z drukarkami dzięki narzędziu o nazwie CUPS (Common Unix Printing System), zajmującemu się ich obsługą. Od czasu powstania w 1999 projekt ten znacznie się rozwinął i teraz pozwala na znacznie łatwiejszą instalację i konfigurację niż kiedyś.

W tym tekście omówimy konfigurację drukarek sieciowych i lokalnych wyłącznie za pomocą systemu CUPS. W związku z tym, że projekt ten posiada doskonałą dokumentację nie będziemy zbytnio wdawać się w techniczne szczegóły jego pracy ani omawiać bardzo zaawansowanych rozwiązań.

2. Konfiguracja jądra

Wprowadzenie

Pierwsza informacja jaka jest potrzebna to sposób podłączenia drukarki do komputera. Są trzy możliwości: drukarka podłączona poprzez port LPT, przez port USB lub drukarka sieciowa. Jeśli jest to drukarka sieciowa ważna jest także informacja o tym z jakiego protokołu ona korzysta, czyli czy używa IPP (Internet Printing Protocol) czy Microsoft Windows SMB-CIFS (MS Windows Sharing).

W kilku kolejnych akapitach omówimy konfigurację jądra jaka jest wymagana dla nowo tworzonego systemu drukowania. Sposób konfiguracji jest zależny od typu połączenia drukarki z komputerem, instrukcje dla każdego z nich znajdują się w osobnym akapicie:

Przechodzimy do katalogu /usr/src/linux i wpisujemy polecenie make menuconfig, aby rozpocząć konfigurowanie jądra. Jeśli do budowy kernela był używany program genkernel również należy wykonać kilka kolejnych czynności tak, aby upewnić się, że wybrane ustawienia są prawidłowe.

W kolejnych przykładowych konfiguracjach wbudujemy obsługę wymaganych sterowników na stałe, rezygnując z tworzenia ich w postaci modułów. Nie jest to obowiązkowe, można również z łatwością korzystać ze sterowników w modułach, należy się jednak wtedy upewnić, że wszystkie konieczne sterowniki są ładowane. W przykładach korzystamy również tylko i wyłącznie z jądra serii 2.6. Użytkownicy 2.4 mogą uznać za konieczne poszukanie innego opisu konfiguracji.

Pora przejść do odpowiedniego akapitu i skonfigurować (lub tylko sprawdzić) jądro.

Drukarka sieciowa (LPT)

Port LPT jest używany do identyfikacji równoległego portu drukarki. Po pierwsze trzeba zatem włączyć obsługę portu równoległego, a następnie wybrać opcję dla portu w stylu PC (no chyba, że jest się użytkownikiem SPARC).

Listing 2.1: Konfiguracja portu równoległego

Device Drivers -->
 <*> Parallel port support
 <*>  PC-style hardware

Device Drivers -->
 Character Devices -->
  <*> Parallel printer support
   [*]   IEEE 1284 transfer modes)

Uwaga: Część użytkowników może również potrzebować innych opcji z zakładki Parallel port support. Więcej informacji o poszczególnych opcjach znajduje się w pomocy dostępnej po wybraniu opcji Help.

I to wszystko. Należy zakończyć konfigurację jądra i je przebudować. Warto pamiętać o przekopiowaniu obrazu jądra do katalogu /boot (i nie zapomnieć o podmontowaniu przedtem partycji /boot, jeśli to konieczne), a następnie uaktualnić konfigurację programu ładującego. Na koniec należy ponownie uruchomić komputer i uruchomić Gentoo przy pomocy nowego jądra.

Kolejny etap to instalowanie i konfigurowanie CUPS.

Drukarka lokalna (USB)

Do uruchomienia drukowania przez port USB potrzebna jest obsługa dwóch rzeczy: odpowiedniej magistrali USB oraz drukarek USB.

Listing 2.2: Konfiguracja portu USB dla drukarki

Device Drivers -->
 USB Support -->
  <*> Support for Host-side USB
  (...)
  --- USB Host Controller Drivers
  (Należy wybrać HCD, z którego korzysta komputer, z pomocą w
  wybraniu właściwego może przyjść polecenie "lspci -v | grep HCI")
  <*> EHCI HCD (USB 2.0) support ( lub )
  <*> OHCI HCD support      ( lub)
  <*> UHCI HCD (most Intel and VIA) support
  (...)
  <*> USB Printer support

To wszystko. Należy zakończyć konfigurację jądra i je przebudować. Warto pamiętać o przekopiowaniu obrazu jądra do katalogu /boot (i nie zapomnieć o podmontowaniu przedtem partycji /boot, jeśli to konieczne), a następnie uaktualnić konfigurację programu ładującego. Na koniec należy ponownie uruchomić komputer i uruchomić Gentoo przy pomocy nowego jądra.

Kolejny etap to instalowanie i konfigurowanie CUPS.

Drukarka sieciowa (IPP)

W celu połączenia się z drukarką sieciową poprzez IPP potrzebna jest prawidłowa konfiguracja urządzeń sieciowych. Zakładając, że jądro już je posiada możemy spokojnie przejść do akapitu dotyczącego instalowania i konfigurowania CUPS.

Drukarka sieciowa (SMB-CIFS)

Jądro musi posiadać obsługę SMB CIFS:

Listing 2.3: Konfiguracja drukarki SMB-CIFS

File systems -->
 Network File Systems -->
  <*> SMB file system support (to mount Windows shares etc.)
  <*> CIFS support (advanced network file system for Samba, Windows and other CIFS compliant servers)

To wszystko. Należy zakończyć konfigurację jądra i je przebudować. Warto pamiętać o przekopiowaniu obrazu jądra do katalogu /boot (i nie zapomnieć o podmontowaniu przedtem partycji /boot, jeśli to konieczne), a następnie uaktualnić konfigurację programu ładującego. Na koniec należy ponownie uruchomić komputer i uruchomić Gentoo przy pomocy nowego jądra.

Kolejny etap to instalowanie i konfigurowanie CUPS.

3. Instalowanie i konfigurowanie CUPS

Instalacja

Instalowanie CUPS w Gentoo jest dość proste, a CUPS posiada kilka opcji, które na pewno zainteresują sporą część użytkowników. Żeby je włączyć należy skorzystać z flag USE z nimi powiązanych.

Flaga USE Wpływ na CUPS
dbus Dodaje wsparcie dla systemowej magistrali komunikatów dbus.
jpeg Dodaje możliwość drukowania obrazów z plików JPEG.
nls Włącza obsługę języków narodowych. Dzięki tej fladze CUPS jest w stanie zapewnić zlokalizowany interfejs pozwalający na obsługę systemu w języku ojczystym.
pam Pozwala na uwierzytelnianie zadań dla drukarki poprzez moduły PAM.
php Dodaje wsparcie dla skryptów php.
png Dodaje możliwość drukowania obrazów z plików PNG.
ppds Dodaje wsparcie dla automatycznie generowanych plików ppd (sterowniki drukowania). Aby dowiedzieć się więcej należy zajrzeć do rozdziału Installing the Best Driver.
samba Do współdzielenia drukarki z komputerami pracującymi w sieci pod kontrolą Windows za pomocą protokołu SMB-CIFS
slp W zarządzanym środowisku może zaistnieć potrzeba udostępnienia usługi innym podmiotom. Dzięki protokołowi SLP można w łatwy sposób odnaleźć i skonfigurować taką usługę w swoim systemie. Jeśli drukarka jest dostępna jako usługa lub też będzie w ten sposób udostępniana należy włączyć tę flagę USE.
ssl Jeśli chcemy zapewnić bezpieczeństwo zdalnego uwierzytelniania i drukowania musimy na wszystkich komputerach w sieci posiadać obsługę SSL, pozwalającą na tworzenie szyfrowanych sesji wydruku.
tiff Dodaje możliwość drukowania obrazów z plików TIFF.
X Jeśli chcemy używać menu naszego środowiska, do ładowania strony konfiguracyjnej CUPS za pomocą naszej ulubionej przeglądarki.

Należy sprawdzić obecne ustawienia USE. Zmiany ich ustawień dokonujemy w pliku /etc/portage/package.use, tak by dotyczyły tylko CUPS, a nie całego systemu.

Listing 3.1: Ustawienia flag USE dla CUPS

# emerge -pv cups
[ebuild N   ] net-print/cups-1.2.6 "X dbus jpeg nls pam png ppds ssl -php -samba -slp -tiff" 0 kB

(Na przykład by włączyć obsługę SAMBA)
# nano -w /etc/portage/package.use
net-print/cups samba

Kiedy wszystko będzie gotowe można przystąpić do instalacji CUPS.

Listing 3.2: Instalowanie CUPS

# emerge cups

Jeśli jest to drukarka lokalna to CUPS musi być uruchamiany automatycznie przy starcie systemu. Należy się upewnić, że jest włączona zanim zacznie się uruchamianie CUPS.

Listing 3.3: Automatyczne uruchamianie CUPS

# /etc/init.d/cupsd start
# rc-update add cupsd default

Konfiguracja

Domyślna konfiguracja serwera CUPS znajduje się w pliku /etc/cups/cupsd.conf i jest odpowiednia dla większości użytkowników. Część z nich może jednak chcieć tę konfigurację dostosować do własnych potrzeb.

W następnym akapicie omówimy kilka najczęściej wprowadzanych zmian.

Zdalny dostęp do drukarki

Jeśli chcemy mieć dostęp do drukarki z innych komputerów poprzez protokół IPP to musimy nadać im do niej prawa dostępu, czego dokonuje się w pliku /etc/cups/cupsd.conf. Jeśli drukarka ma być współdzielona poprzez Sambę to zmiana ta nie jest konieczna.

Ulubionym edytorem otwieramy plik /etc/cups/cupsd.conf i dodajemy tam linię Allow dla każdego komputera, który ma posiadać możliwość łączenia się z drukarką. W poniższym przykładzie damy dostęp do drukarki komputerowi localhost oraz komputerom z sieci lokalnej, czyli takim, których adresy IP rozpoczynają się od ciągu znaków 192.168.0.

Listing 3.4: Umożliwianie zdalnego dostępu do drukarki

<Location />
 Order allow,deny
 Allow localhost
 Allow 192.168.0.*
 Deny all
</Location>

Jeśli CUPS ma odpowiadać na żądania drukowania z innych komputerów w sieci, należy ustawić mu port, na którym takich żądań ma oczekiwać.

Listing 3.5: Konfigurowanie portu w /etc/cups/cupsd.conf

Listen *:631
(Należy się upewnić, że linijka z localhost jest zakomentowana)
#Listen localhost:631

Uwaga: Jeżeli nadal używamy CUPS 1.1 (który został uznany za niebezpieczny) będziemy musieli używać innej składni do zdalnych poleceń drukowania:

Listing 3.6: Konfiguracja CUPS 1.1

Port 631
(Poniższe linie muszą być zakomentowane)
#Listen 127.0.0.1:631
#Listen localhost:631

Zdalne administrowanie CUPS

Użytkownicy zainteresowani zdalnym administrowaniem systemem drukowania muszą zapewnić dostęp do interfejsu administratora z komputerów innych niż localhost. W tym celu należy edytować plik /etc/cups/cupsd.conf i wyszczególnić wszystkie adresy, z których zamierzamy dokonywać zmian administracyjnych. Na przykład, aby zapewnić taki dostęp komputerowi o adresie IP 192.168.0.3 musimy dokonać następującego wpisu:

Listing 3.7: Zapewnianie zdalnego dostępu w /etc/cups/cupsd.conf

<Location /admin>
(...)
 Encryption Required
 Order allow,deny
 Allow localhost
 Allow 192.168.0.3
 Deny all
</Location>

Po dokonaniu zmian w pliku /etc/cups/cupsd.conf należy ponownie uruchomić CUPS za pomocą polecenia /etc/init.d/cupsd restart.

Obsługa sterowników Windows PCL

Sterowniki PCL wysyłają do serwera druku dane w postaci pierwotnej. Aby umożliwić drukowanie takich danych w CUPS należy wyedytować pliki /etc/cups/mime.types i odkomentować w nich linię application/octet-stream. Następnie postępujemy tak samo z /etc/cups/mime.convs.

Listing 3.8: Włączanie obsługi drukowania pierwotnego

# vim /etc/cups/mime.types
(Odkomentowujemy poniższą linię)
application/octet-stream

# vim /etc/cups/mime.convs
(Również odkomentowujemy linię z poniższym wpisem)
application/octet-stream   application/vnd.cups-raw  0  -

Po dokonaniu zmian należy ponownie uruchomić CUPS za pomocą polecenia /etc/init.d/cupsd restart.

Konfigurowanie drukarki sieciowej

Jeśli system ma korzystać z drukarki sieciowej wystarczy dopisać mu odpowiednie urządzenie w pliku /etc/cups/client.conf.

Zakładając, że drukarka jest podłączona do komputera o nazwie printserver.mydomain, należy dokonać następującego wpisu do pliku /etc/cups/client.conf:

Listing 3.9: Edytowanie pliku client.conf

# vim /etc/cups/client.conf

(Oczywiście wpis printserver.mydomain należy zastąpić nazwą
odpowiedniego serwera wydruku)
ServerName printserver.mydomain

Serwer wydruku będzie przekierowywał nasze zadania do swojej domyślnej drukarki. Aby zmienić domyślną drukarkę należy skorzystać z polecenia lpoptions:

Listing 3.10: Zmiana domyślnej drukarki

(Lista dostępnych urządzeń)
# lpstat -a
hpljet5p accepting requests since Jan 01 00:00
hpdjet510 accepting requests since Jan 01 00:00

(Ustawienie HP LaserJet 5P jako drukarki domyślnej)
# lpoptions -d hpljet5p

4. Konfigurowanie drukarki

Wprowadzenie

Jeśli drukarka, którą chcemy skonfigurować jest dostępna zdalnie, przez serwer działający pod kontrolą CUPS to wystarczy zastosować się do wskazówek znajdujących się w akapicie zatytułowanym Konfigurowanie drukarki sieciowej.

Wykrywanie drukarki

Jeśli drukarka, obojętnie czy podłączona przez USB czy przez port równoległy, jest włączona podczas uruchamiania Gentoo będzie można uzyskać od jądra informację, że została ona poprawnie wykryta. Nie ma to jednak miejsca zawsze, jest to tylko dodatkowa informacja.

Listing 4.1: Pozyskiwanie informacji od jądra

(Dla drukarek na porcie równoległym)
$ dmesg | grep -i print
parport0: Printer, Hewlett-Packard HP LaserJet 2100 Series

(Dla drukarek USB)
$ lsusb
(...)
Bus 001 Device 007: ID 03f0:1004 Hewlett-Packard DeskJet 970c/970cse

Instalowanie drukarki

W celu zainstalowania drukarki należy uruchomić przeglądarkę i udać się pod adres http://localhost:631. Pojawi się strona służąca do zarządzania systemem CUPS.

Uwaga: Jeśli do łączenia z CUPS korzysta się z protokołu HTTPS, możliwe że za pierwszym razem połączenie będzie nawiązywane stosunkowo długo. Wynika to z tego, że przy pierwszym połączeniu muszą zostać wygenerowane certyfikaty SSL dla CUPS co zajmuje mnóstwo czasu.

Kolejny krok to przejście do zakładki Administration i wpisanie loginu "root" oraz odpowiedniego hasła . Potem zostaniemy przeniesieni w tryb zarządzania serwerem wydruku. Następnym naszym krokiem będzie przejście do zakładki Add Printer, gdzie pojawi się nowy ekran pozwalający na podanie następujących parametrów:

 • spooler name - krótka nazwa pod jaką drukarka będzie rozpoznawana w systemie. Nie powinna zawierać spacji ani znaków specjalnych. Na przykład, dla drukarki HP LaserJet 5P, można wybrać nazwę hpljet5p.
 • location, opis miejsca, w którym faktycznie znajduje się drukarka (np. w pomieszczeniu o podanym numerze). Ułatwia to zarządzanie kilkoma drukarkami.
 • description, krótki opis urządzenia, zwykle używa się tego pola do podania pełnej nazwy używanego sprzętu, np. "HP LaserJet 5P".

Następny ekran służy do wyboru punktu, w którym drukarka nasłuchuje. Będzie można je wybrać spośród listy. W poniższej tabeli wypisujemy tylko kilka urządzeń, nie jest to ich kompletna lista.

Urządzenie Opis
AppSocket/HP JetDirect Umożliwia komunikację poprzez gniazdo HP JetDirect. Bardzo niewiele drukarek z tego korzysta.
Internet Printing Protocol (IPP or HTTP) Służy do lokalizowania zdalnych drukarek poprzez protokół IPP, zarówno bezpośrednio (IPP) jak i za pośrednictwem HTTP.
LPD/LPR Host or Printer Dla drukarek sieciowych podłączonych do serwerów LPD/LPR.
Parallel Port #1 Wybieramy, gdy drukarka jest podłączona do lokalnego portu równoległego (LPT).
USB Printer #1 Wybieramy, gdy drukarka jest podłączona do lokalnego portu USB.

Jeśli instalujemy zdalną drukarkę zostaniemy zapytani o jej adres URI.

 • Nazwy drukarek serwera LPD mają składnię lpd://hostname/queue.
 • Nazwy dla HP JetDirect składnię socket://hostname
 • Nazwy drukarek IPP mają składnię http://hostname:631/ipp/queue lub ipp://hostname/ipp/queue.

Następnie musimy wybrać producenta, model oraz konkretny numer naszej drukarki. Wiele drukarek może korzystać z tych samych sterowników. Można albo wybrać jeden z domyślnych albo poszukać na stronie LinuxPrinting.org bardziej odpowiedniego sterownika. Sterownik można zresztą z łatwością później zmienić.

Po wybraniu sterownika CUPS poinformuje o udanym dodaniu drukarki do systemu. Można teraz przejść do strony zarządzania drukarkami i wybrać opcję Configure Printer w celu zmiany jej ustawień.

Testowanie i rekonfigurowanie drukarki

W celu sprawdzenia czy drukarka działa prawidłowo należy przejść do strony administracji i wybrać tam opcję Print Test Page, która wydrukuje stronę testową.

Jeśli drukarka nie działa prawidłowo należy wybrać opcję Modify Printer i poprawić jej konfigurację. Pojawi się ta sama seria pól konfiguracyjnych do wypełnienia co wcześniej, z tym, że tym razem jako domyślna będzie wyświetlana obecna konfiguracja.

Jeśli naprawdę nie wiadomo czemu drukarka nie działa, cennych wskazówek może dostarczyć przeglądanie pliku /var/log/cups/error_log. W kolejnym przykładzie zaistnieje błąd związany z prawami dostępu spowodowany złym wpisem w polu Allow pliku /etc/cups/cupsd.conf.

Listing 4.2: Przeglądanie błędów CUPS

# tail /var/log/cups/error_log
(...)
E [11/Jun/2005:10:23:28 +0200] [Job 102] Unable to get printer status (client-error-forbidden)!

Wybór najlepszego sterownika

Istnieje wiele różnych sterowników. Aby odnaleźć ten, który zapewni najlepszą wydajność dla danej drukarki należy udać się na stronę LinuxPrinting Printer List i wybrać tam z listy odpowiedniego producenta i model sprzętu. Na przykład dla drukarki HP LaserJet 5P autorzy strony zalecają użycie sterownika ljet4.

Pobrany ze strony plik PPD należy umieścić w katalogu /usr/share/cups/model a następnie uruchomić skrypt startowy /etc/init.d/cupsd restart jako root, co umożliwi korzystanie z niego poprzez stronę administracyjną, a następnie skonfigurować sprzęt do pracy z nim podobnie jak to opisujemy powyżej.

5. Używanie specjalnych sterowników

Wprowadzenie

Niektóre drukarki wymagają specjalnych sterowników w celu uaktywnienia specjalnych właściwości jakie posiadają, a które po przeprowadzeniu konfiguracji tak jak opisano to powyżej nie będą działać. W tym rozdziale opiszemy kilka konkretnych drukarek oraz sposoby ich konfigurowania tak, aby mogły korzystać z pełni swoich możliwości.

Omówimy następujące sterowniki:

Sterownik Gutenprint

Otwarte sterowniki gutenprint zapewniają wysoką jakość wydruku w wielu drukarkach firm Canon, Epson, HP, Lexmark, Sony, Olympus i drukarkach PCL współpracujących z CUPS, ghostscript, GIPM-em i wieloma innymi aplikacjami.

Drzewo Portage zawiera ebuild instalujący sterowniki gutenprint. Do ich zainstalowania wystarczy zatem użycie polecenia emerge. Warto zauważyć, że ebuild ten posiada kilka wartościowych flag USE (jak np. cups i ppds). Co najmniej te dwie flagi muszą być włączone!

Listing 5.1: Instalowanie sterownika gutenprint

# emerge gutenprint

Kiedy proces instalacji się zakończy sterowniki gutenprint będą gotowe do wybrania ze strony administracyjnej CUPS.

HPLIP Driver

Projekt HPLIP to całkowicie nowe podejście do sterownika hpijs. Sterownik ten posiada również obsługę wielu skanerów oraz innych urządzeń. Aby można było drukować za jego pomocą musi on mieć włączoną flagę USE ppds.

Listing 5.2: Instalowanie sterowników hplip

Należy się upewnić, że flaga USE ppds jest włączona
# emerge hplip
These are the packages that would be merged, in order:

Calculating dependencies ...done!
ebuild N  ] net-print/hplip-2.7.10 USE="ppds -X -doc -fax -minimal -parport -scanner -snmp" 14,104 kB

Total: 1 package (1 new), Size of downloads: 14,104 kB

# emerge hplip
# hp-setup
# /etc/init.d/cupsd restart

Po zakończeniu procesu kompilacji, narzędzie hp-setup spróbuje zainstalować sterowniki dla drukarki, która jest podłączona do komputera. Po zainstalowaniu sterowników drukarka dostępna będzie do wyboru z poziomu interfejsu CUPS.

Sterownik PNM2PPA

PPA to technologia firmy HP, która skupia się na przesyłaniu niskopoziomowych sygnałów do systemu zamiast do drukarki, co powoduje, że drukarka staje się tańsza, ale również konsumuje więcej zasobów.

Jeśli na stronie LinuxPrinting znajduje się informacja, że sterownik pnm2ppa jest najlepszym możliwym wyborem to należy zainstalować filtry pnm2ppa.

Listing 5.3: Instalowanie filtra pnm2ppa

# emerge pnm2ppa

Po zainstalowaniu pobieramy plik PPD dla naszej drukarki ze strony LinuxPrinting i umieszczamy go w katalogu /usr/share/cups/model. Następnie konfigurujemy drukarkę tak jak opisano to powyżej.

6. Drukowanie przy współpracy z systemami Microsoft Windows

Uwaga: Zachęcamy do przeczytania tekstu Konfiguracja Samba3, CUPS i ClamAV w Gentoo. Znajduje się w nim bardzo dokładny opis konfiguracji CUPS poprzez Sambę.

Konfigurowanie klienta IPP w systemie Windows

Microsoft Windows posiada obsługę IPP (użytkownicy Windows 9x oraz ME muszą zainstalować ją osobno). Aby zainstalować drukarkę podłączoną do komputera z Linuksem należy uruchomić program konfiguracyjny służący do dodawania drukarek i wybrać w nim opcję drukarka sieciowa. Przy pytaniu o URI należy podać odpowiedni adres o składni http://hostname:631/printers/queue.

Należy się upewnić, że komputer jest w stanie połączyć się z drukarką!

Konfiguracja klienta Windows do pracy z drukarką współdzieloną za pomocą Samby

W celu korzystania ze współdzielonej drukarki w sieci SMB-CIFS należy zainstalować i skonfigurować system SAMBA. Czynności na to się składające nie są tematem tego dokumentu, ale postaramy się pokrótce omówić proces konfiguracji Samby dla współdzielonych drukarek.

Otwieramy plik /etc/samba/smb.conf naszym ulubionym edytorem i dodajemy do niego odpowiedni akapit:

Listing 6.1: Dodawanie akapitu [printers]

[printers]
 comment   = All printers
 path     = /var/spool/samba
 browseable  = no
 guest ok   = no
 writable   = no
 printable  = yes
 public    = yes
 printer name = hpljet5p

Następnie przewijamy plik smb.conf aż do znalezienia akapitu [global]. Wewnątrz niego znajdujemy wpisy printcap name i printing i ustawiamy każdy z nich na cups:

Listing 6.2: Zmiana akapitu [globals]

[global]
 (...)
 printcap name = cups
 printing   = cups

Należy się upewnić, że komputer obsługuje sterowniki PCL, a następnie ponownie uruchomić usługę smb z nowymi ustawieniami.

Konfigurowanie klienta Linuksowego do pracy z windowsowym serwerem druku

Po pierwsze należy się upewnić, że Windows udostępnia drukarkę.

Następnie na stronie będącej interfejsem administracyjnym dla CUPS należy skonfigurować drukarkę tak jak opisano to wcześniej. Powinna pojawić się informacja o tym, że CUPS dodał nową drukarkę o nazwie Windows Printer via SAMBA. Należy ją wybrać i użyć składni smb://username:password@workgroup/server/printername lub smb://server/printername jako jej URI.

7. Programy związanie z drukowaniem

Wprowadzenie

Istnieje wiele programów ułatwiających konfigurację drukarki, korzystanie z dodatkowych filtrów druku czy dodających różne funkcje dotyczące drukowania. W tym rozdziale omówimy kilka z nich. Na pewno nie są to wszystkie programy tego typu, nie omawiamy ich też zbyt szczegółowo.

Gtk-LP - Program na GTK służący do konfiguracji drukarki

Dzięki Gtk-LP można zainstalować, konfigurować oraz modyfikować ustawienia drukarki. Program korzysta z CUPS i posiada wszystkie jego możliwości. Warto go zainstalować jeśli interfejs www dla CUPS nie wydaje się dobrym wyborem lub gdy potrzebna jest osobna aplikacja do codziennego wydruku dokumentów.

Instaluje się go instalując pakiet gtklp:

Listing 7.1: Instalowanie Gtk-LP

# emerge gtklp

8. Problemy

Error: Unable to convert file 0 to printable format

Jeśli pojawią się problemy z drukowaniem, a w pliku /var/log/cups/error_log pojawia się taki wpis:

Listing 8.1: Błąd

Unable to convert file 0 to printable format

Oznacza to, że należy ponownie zainstalować pakiet ghostscript-esp z flagą USE cups. Można dodać ją zarówno w pliku /etc/make.conf jak i w /etc/portage/package.use:

Listing 8.2: Włączanie flagi USE cups

# echo "app-text/ghostscript-esp cups" >> /etc/portage/package.use

Później należy przebudować pakiet ghostscript-esp i ponownie uruchomić CUPS.

Listing 8.3: Ponowne uruchamianie CUPS

# /etc/init.d/cupsd restart